Γερανοφόρο

Γερανοφόρο όχημα

Γερανοφόρο όχημα Δήμου Πετρούπολης